Mantra CD „Prana Life Force“

Prana = Lebenskraft

Mantras auf der CD

1. Sahanāvavathu
2. Gajānanam
3. Namah Shivaya
4. Upanishad Mantras
5. Krishna / Vishnu
6. Guru
7. Devi
8. SHĀNTI MANTRAS
9. Sun Salutation Mantras
10. Gayatri
11. Lokāh Samasthāh